תנאי שימוש

מערכת ניהול יומן קיוז ("מערכת הניהול") הינה מערכת שפותחה ומתופעלת על ידי חברת איודה פלוס בע"מ ("קיוז" או " אנחנו" או "אנו"). מערכת הניהול מיועדת לרופאים, מטפלים ובעלי עסקים מתחומים שונים, לדוגמה, מגשרים, מכוני יופי, יועצים, מאמנים, חוגים ועוד ("בתי עסק") והיא כוללת, בין היתר, מערכת ניהול יומן תורים וזימון תורים, יומן רופא למטפלים, מכתבי סיכום רפואיים, ניהול ומעקב של תיקי לקוחות, ממשק תשלומים אינטרנטי, מערכת הפקת חשבוניות וממשק ניהול צוות, לרבות שליחת הודעות, תיעוד מפגשים, מכירת מוצרים, ניהול כרטיסיות ומנויים, ממשק דוחות וסטטיסטיקות, ניהול קבצים ועוד ("השירותים"). תנאי השימוש המפורטים להלן (" תנאי השימוש") מסדירים את אופן השימוש במערכת הניהול ובשירותים.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם המשתמש במערכת הניהול, נשים וגברים כאחד.

המונח "אתה" או "משתמש/ים" בתנאי שימוש אלה, הוא כל משתמש במערכת הניהול לרבות: (1) בית העסק; (2) בעלי בית העסק ו/או עובד בדרגת מנהל אשר מונה לתפקיד על ידי בית העסק ("מנהל"); ו/או (3) עובד או משתמש אחר של בית העסק שקיבל הרשאות גישה מבית העסק להשתמש במערכת הניהול ו/או בשירותים.

כל שימוש שנעשה במערכת הניהול ו/או בשירותים על ידי בית העסק או מי מטעמו מחייב את בית העסק בהתאם לתנאי השימוש.

אם הנך נרשם מטעם ו/או כנציג של בית עסק, אתה מצהיר שהנך מורשה לאשר את תנאי השימוש ולהירשם למערכת הניהול ולשירותים מטעם בית העסק. הנך האחראי לוודא כי תנאי השימוש עומדים בכל החוקים, התקנות והכללים הרלוונטיים שחלים עליך ו/או על בית העסק, וזכות הגישה למערכת הניהול ו/או לשירותים נשללת במקרים בהם תנאי השימוש ו/או השימוש במערכת הניהול ו/או השירותים אסורים מכל סיבה שהיא.

בעת הכניסה הראשונה למערכת הניהול, משתמש יתבקש לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות המפורסמת ב: www.kuze.co.il/privacy.php ("מדיניות הפרטיות"), כלשונה ובמלואה. מדיניות הפרטיות מסדירה את האיסוף, העיבוד וההעברה של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי קיוז. קיוז שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה בתוקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים במערכת הניהול. המשך השימוש במערכת הניהול ו/או בשירותים לאחר עדכון תנאי השימוש ייחשב כהסכמה לתנאים המעודכנים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש במערכת הניהול ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי קיוז.

1. זכות שימוש במערכת הניהול ובשירותים

בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש ובכפוף למדיניות הפרטיות, קיוז מעניקה לבית העסק, למנהלים ולמשתמשים מטעמו זכות מוגבלת, שאינה בלעדית או ניתנת להעברה, ושניתנת לביטול, לעשות שימוש במערכת הניהול ו/או בשירותים.

2. שימוש במערכת הניהול

2.1. מערכת הניהול והשירותים משתנים ומתעדכנים לעיתים קרובות. בהתאם לכך, הנך מסכים כי לקיוז שמורה הזכות, על סמך שיקול דעתה הבלעדי, עם או בלי הודעה מוקדמת, לשנות את מערכת הניהול ו/או השירותים מעת לעת, לרבות שינויים במבנה, מראה וזמינות השירותים, או להפסיק את פעילות מערכת הניהול ו/או השירותים או כל חלק מהם מכל סיבה שהיא מבלי להודיע לך ומבלי חבות כלשהי כלפיך.

2.2. השימוש במערכת הניהול ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל ששימוש או גישה להם אסורה לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. על ידי השימוש במערכת הניהול, ו/או בשירותים, הנך מצהיר ומתחייב כי (א) אשרת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות טרם השימוש במערכת הניהול; (ב) כל מידע אשר נמסר בתהליך הרישום הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא ויש לך כל זכות ואישור ככל שנדרש בהתאם להוראות החוק למסור לנו את המידע; (ג) תשמור על דיוק ואמיתות מידע זה; (ד) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים לפחות והנך כשיר לערוך חוזה מחייב; (ה) השימוש שלך במערכת הניהול ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ו) כל שימוש שלך במערכת הניהול ו/או בשירותים יהיה בהתאם לכל דין.

2.3. ידעו לך ואתה מסכים כי מעת לעת, קיוז עשויה להשתמש במידע אגרגטיבי ואנונימי (להלן "מידע אגרגטיבי") לצרכים אנליטיים, לצורך שיפור מערכת הניהול ו/או השירותים וכן לשם צרכים פנימיים אחרים שלה. המידע האגרגטיבי עשוי להכיל מידע הנגזר מתוך מידע בנוגע לשימוש השירותים על ידי בית העסק, בהינתן שהמידע האגרגטיבי אינו מגיע מבית עסק מסוימת בלבד ולא ניתן לזהות או להתחקות אחר זהות בית העסק ו/או משתמשי קצה ו/או משתמשים המשתייכים לבית עסק.

2.4. הינך רשאי לפנות לשירות הלקוחות באמצעות הווטסאפ למספר 050-5271444 או למייל contact@kuze.co.il. קיוז רשאית לספק את שירות הלקוחות באמצעות הטלפון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. רישום חשבון

3.1. על מנת לעשות שימוש במערכת הניהול ו/או בשירותים, בכפוף ולאחר הסכמה לתנאי השימוש, כל משתמש ייצור חשבון משתמש באמצעות מספר טלפון וסיסמה. כל משתמש יתבקש לאמת את מספר הטלפון כדי לקבל גישה למערכת הניהול. בעת הרישום תתבקש לסווג את חשבונך כחשבון בית עסק - עוסק פטור, עוסק מורשה, או חברה בע"מ - או כחשבון איש צוות של בית עסק קיים. משתמש שמייצר חשבון עבור בית עסק ייחשב אוטומטית כמנהל החשבון. במהלך ההרשמה יתבקש כל משתמש למסור מידע מסוים, לרבות שם מלא, כתובת אימייל, וסיסמה. מספרי טלפון יאומתו באמצעות קוד אימות הנשלח דרך SMS.

3.2. משתמש הנרשם כמנהל בבית עסק יקבל קוד גישה שניתן להעביר לאנשי צוות אחרים אשר ישייך את המשתמשים האחרים לחשבון בית העסק. קיוז שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפתיחת חשבון משתמש עבור כל משתמש שהוא מטעם בית העסק מכל סיבה שהיא או להגביל את מספר חשבונות המשתמש אשר בית עסק יוכל לפתוח, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קיוז.

3.3. בית העסק מצהיר שידוע לו כי ככל שמשתמש הקשור לחשבון בית העסק לא יסכים לתנאי שימוש אלו, אותו משתמש לא יוכל לעשות כל שימוש במערכת הניהול ו/או בשירותים.

3.4. למשתמשים שונים עשויים להיות רמות הרשאות שונות בחשבון בית העסק. נעדכן הרשאות על פי בקשת משתמש שהוא מנהל בחשבון בית העסק, אולם ייתכן שייקח זמן מה עד שההרשאות ישתקפו במערכת הניהול. קיוז לא תישא באחריות לחשיפת מידע עם אנשי צוות לפני שעודכן השינוי בהרשאות.

3.5. מובהר כי מספר הטלפון הינו אמצעי הזיהוי העיקרי במערכת הניהול. מידע מסוים יועבר לבעל מספר הטלפון שהזנת - בין אם זה מספר טלפון של איש צוות אחר או לקוח של בית העסק. הזנת מספר טלפון שגוי עלול להוביל לחשיפת מידע עם אדם לא נכון. אתה אחראי באופן בלעדי לוודא שמספרי הטלפון שאתה מזין הינם נכונים ושיש לך כל זכות בהתאם להוראות החוק להזין את מספרי הטלפון למערכת הניהול.

3.6. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא על ביטחון המחשב ו/או המכשיר שלך, על בחירת סיסמה מתאימה, ועל הפעילות בחשבון שלך, לרבות הזנת מספרי טלפון, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידך. קיוז לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמה שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות את קיוז בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליו, אלא אם כן הודעת לקיוז בכתובת contact@kuze.co.il על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאתה מבקש את חסימתו. החסימה תתבצע על-ידי קיוז תוך זמן סביר. קיוז אינה יכולה להבטיח שתדע על כל שימוש בלתי נאות בחשבון, במערכת הניהול ו/או בשירותים או שתוכל למנוע שימוש כאמור.

4. תנאי תשלום

תשלום עבור שימוש בית עסק במערכת הניהול ו/או בשירותים, יהיה בהתאם להיקף הפעילות במערכת הניהול ויחושב בהתאם תעריפים אשר מפורסמים ב: https://www.kuze.co.il או כפי שסוכם בין קיוז לבין בית העסק וכפי שמופיע בחשבון בית העסק. על כל המחירים המפורסמים ועל התשלומים המשולמים לקיוז יתווסף מס ערך מוסף לפי חוק. באחריותו של בית העסק לקבוע אם נדרש לשלם מיסים נוספים כלשהם. תשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי כל חודש עבור שימוש במערכת הניהול במהלך החודש הקודם. בכפוף להוראות החוק, תשלום התמורה על ידי בית העסק הינו סופי ולא ניתן לביטול.

5. ביטול חשבון

5.1. הנך מאשר כי ידוע לך כי קיוז יכולה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך, לחסום את גישתך לחשבון שלך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו. סיבות לחסימה כאמור יכולות להיות: (1) אינך מוגדר יותר כמנהל ו/או משתמש של בית העסק; (2) הפרה של תנאי השימוש; (3) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; (4) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים או לעניינינו העסקיים; או (5) חוב כספי של בית העסק שלא הוסדר. עם השעיית חשבונך או ביטולו, לא תהיה לך כל גישה למערכת הניהול, השירותים ו/או כל תוכן אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך, ואינך רשאי להירשם מחדש ללא אישור מפורש מקיוז.

5.2. אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה במערכת הניהול ו/או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל (חקירה של) רשויות אכיפת החוק ו/או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חבויותיך כלפינו תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות, שיפוי וכל המצגים שלך כלפינו, והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.

5.3. הנך רשאי לבקש שנסגור את חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת: contact@kuze.co.il. נסגור את חשבונך בהקדם האפשרי לאחר קבלת בקשתך. מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע האישי שלך לאחר סגירת חשבונך.

6. שירותי צד ג'

6.1. באמצעות מערכת הניהול, עומדת לבתי העסק אפשרויות להשתמש בשירותים מסוימים כגון שירותי סליקה, שליחת הודעות וניהול חשבוניות המסופקים על ידי צדדים שלישיים ("ספקים חיצוניים").

6.2. לפני השימוש בשירותים המסופקים על ידי ספקים חיצוניים ייתכן ובית העסק יידרש למסור מידע ו/או מסמכים כנדרש על ידי הפסק החיצוני.

6.3. על ידי שימוש בשירותי ספקים חיצוניים, הינך מסכים לתנאי שימוש של הספקים החיצוניים.

6.4. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, קיוז אינה אחראית ולא תהיה אחריות לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירותי ספקים חיצוניים. הספק החיצוני הינו האחראי באופן בלעדי על תקינות השירות שהוא מספק ועל עמידתו בחוקים הרלוונטיים. ידוע לך כי קיוז אינה מנהלת, מפקחת על ו/או מספקת את השירותים האלה; קיוז מעמידה מערכת הניהול המנגישה את שירותים של ספקים חיצוניים.

7. האתר הייעודי

7.1. כחלק מהשירותים, קיוז תאפשר לבית עסק להקים אתר ייעודי עבור הלקוחות או המטופלים שלו ולהציג להם מידע אודות תורים, זמני פעילות, פרטי התקשרות ועוד. בית העסק אחראי באופן בלעדי על התוכן והמידע המוצג באתר הייעודי וקיוז לא תישא בכל אחריות לתוכן ו/או מידע מסחרי ו/או רפואי ו/או מידע אחר שיוצג באתר הייעודי. בית העסק אחראי לוודא שהמטופלים מקבלים את כל המידע הנדרש אודות השימוש באתר הייעודי וישא באחריות לכל נזק שייגרם לו משימוש באפשרות זו.

7.2. באמצעות האתר הייעודי, תהיה אפשרות להתקשר עם לקוחות בית העסק. אין לקיוז שליטה על מעשיהם של לקוחות בית העסק והיא לא תישא באחריות לפעילותם באתר הייעודי.

8. ניהול יומן רופא

8.1. מערכת הניהול נרשמה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג - 1973 ("החוק"), כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת (מס' רישום 221401).

8.2. אפשר להשתמש במערכת הניהול כאמצעי למילוי החובה בניהול יומן רופא ידני כאמור בתוספת ו' (ניהול פנקסי חשבונות על-ידי רופאים) לחוק, וזאת בתנאי שהשימוש במערכת מתבצע על פי ההנחיות והנהלים. אם זאת, קיוז לא תישא באחריות אם, כתוצאה משימוש במערכת הניהול, מתבצע דיווח לרשויות המס שאינו מדויק או במקרה של טענה של רשויות המס על ניהול לא תקין וכו'.

9. תוכן

9.1. סוגים שונים של תוכן עשויים להיות זמינים לך באמצעות מערכת הניהול ו/או השירותים. מערכת הניהול ו/או השירותים עשויים לאפשר לך להוסיף תוכן ו/או נתונים מסוימים לרבות ומבלי להגביל: כל פרטי תורים, מסמכים רפואיים, פרטים והרשאות של משתמשים שונים, מסרונים הנשלחים ללקוחות/מטופלים, טפסי תיעוד, מידע רפואי, שמות מוצרים\כרטיסיות\מנויים, שמות סוגי מפגשים, פרטי לקוחות, חשבוניות, מידע פיננסי לרבות הוצאות והכנסות (להלן "תוכן המשתמש"). כל תוכן המוצג ו/או שיתווסף למערכת הניהול ו/או לשירותים על ידי קיוז או המשתמשים (לרבות תוכן משתמש) יכונה יחד " תוכן".

9.2. הנך אחראי באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך מעלה ו/או תוכן אשר אנחנו מפרסמים עבורך ובהתאם לבקשתך ו/או כל תוכן אשר אתה שולח למטופלים באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מסרונים, בכפוף לבקשתם. הנך מצהיר ומתחייב שתוכן המשתמש עומד בכל הוראות החוק, שאתה מחזיק בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות את תוכן המשתמש למערכת הניהול ו/או לשירותים ו/או לשלוח תוכן משתמש ללקוחות שלך, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום או זכות לפרטיות של צד שלישי. הנך מצהיר כי קבלת כל אישור והסכמה הנדרש בהתאם להוראות כל דין להעביר לקיוז מידע אישי ו/או רגיש של לקוחות ושכל שימוש שתעשה, לרבות כל הודעה שתשלח באמצעות מערכת הניהול ו/או באמצעות SMS תעשה בהתאם להוראות החוק. יתר על כן, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות, מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מראש, כל תוכן, לרבות תוכן משתמש שהועלה או שונה על ידי מנהל או משתמש. אנחנו לא מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים על ידי משתמש כזה או אחר, ואנחנו מסירים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן המשתמש.

9.3. קיוז רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנטר תוכן משתמש על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים. עם זאת, קיוז אינה מחויבת לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש במערכת הניהול ו/או בשירותים. קיוז שומרת לעצמה את הזכות להתייחס לכל תוכן משתמש כתוכן אשר הועלה ביוזמת המשתמש וככזה נתון לאחריותו הבלעדית של המשתמש הרלוונטי. על כן, קיוז לא תממש את זכות הניטור השמורה לה ביחס לתוכן משתמש כאמור, אלא אם כן הפרות ו/או חריגות ביחס לתוכן משתמש כאמור הובאו לידיעתה באופן יזום. לקיוז יש זכות לערוך, למחוק, לעוות, לשנות או להעביר תוכן משתמש ממערכת הניהול ו/או השירותים או לסרב לשדר, לשלוח באמצעיים אלקטרוניים, להפיץ, או לפרסם כל תוכן משתמש (לרבות האפשרות שלא לאפשר למשתמש לפרסם או להפיץ תוכן משתמש), ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. קיוז רשאית להגביל את השימוש במערכת הניהול ו/או בשירותים אם, לפי שיקול דעתה, השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים תנאים אלו.

9.4. תוכן אשר זמין עבורך באמצעות מערכת הניהול ו/או השירותים מתקבל ממקורות שונים לרבות ממשתמשים אחרים מטעם בית העסק. קיוז אינה אחראית באופן ישיר או עקיף על הדיוק, הנכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות הקניין הרוחני הקשורות בתוכן. אף על פי שמשתמשי מערכת הניהול מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש במערכת הניהול ו/או בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר בזאת על כל זכות או סעד משפטי הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו מסירים כל אחריות הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירותים או בכל דרך אחרת .

10. מגבלות תוכן משתמש

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים באופן בלתי חוקי, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, וטורדני, תוכן אשר מפר ו/או פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות מערכת הניהול ו/או השירותים; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאתה מאמין, או סביר להניח, כי הוא מהווה) תוכן שהוא, או שכרוך בו חומר, בלתי חוקי, מזויף, גנוב, פיראטי, בלתי מורשה, או אשר מקדם כל פעולה בלתי חוקית, בלתי מורשית או אלימה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלול לפגוע בקיוז או בכל צד שלישי; (ו) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית שלנו; או (ז) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור או פריטים הקשורים עם ישות שכזו); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמתיים ובין אם לאו), או לחומר שעלול להזיק לקטין; (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש; או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, דורש התערבות מכוח אחריות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת.

11. מגבלות שימוש

למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, המשתמש לא יבצע ולא יאשר ו/או יאפשר לכל צד שלישי לבצע אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) ישנה, יערוך, יעתיק, ישאב מידע, ייתן רישיון משנה, יתרגם, ימכור, יבצע פעולות של הנדסה חוזרת, יפרק או ירכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את מערכת הניהול, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור מערכת הניהול והשירותים; (2) ינסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת מערכת הניהול ו/או השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן משתמש; (3) ישתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע במערכת הניהול או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד במערכת הניהול; (4) יעשה שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו; (5) ישתמש במערכת הניהול ו/או בשירותים בכל אופן שאינו מאושר על פי תנאי שימוש אלה; (6) יבצע פניה אל שרתי קיוז או אל מאגרי המידע\בסיס הנתונים שלא על ידי שימוש בממשק המשתמש; (7) יבצע שינויים בקוד אשר נמצא במכשיר הלקוח\דפדפן; ו/או (8) ייגש למידע שאינו מורשה לגשת אליו וכו'. נסיונות מסוג זה עשויים להביא לחסימה אוטומטית של חשבון המשתמש וסגירה לצמיתות של החשבון.

12. קניין רוחני

12.1. מערכת הניהול, השירותים, וכל הנתונים והמידע המצויים במערכת הניהול והנאספים באמצעותה, לרבות כל תוכן, (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובם, יישומי התוכנה שבהם, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בהם או גלום בהם), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ו/או משתמשים כאמור לעיל, הם רכושה הבלעדי של קיוז או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו לקיוז להשתמש בהם, ואין לראות במידע או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של קיוז או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים במערכת הניהול וברעיון העומד ביסוד מערכת הניהול, לרבות סימניה המסחריים, עיצובה, וכן בכל פעולה אחרת במערכת הניהול ו/או בשירותים הייחודים והבלעדיים לקיוז, שמורים לקיוז. קיוז תהא רשאית לעשות שימוש במידע ובהצעות לשיפור שתעביר לה מפעם לפעם בית העסק, ובית העסק מקבלת על עצמה שמידע והצעות מסוג זה לא יקנו לה זכויות בקניין הרוחני של קיוז. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני מסחר רשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.

12.2. תוכן המשתמש אשר אתה מזין למערכת הניהול הינו רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך הינן שלך. על ידי הזנה, שליחה או פרסום של תוכן משתמש כלשהו, אתה מעניק לקיוז רישיון קבוע ומתמשך, עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, הניתן להעברה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של תוכן המשתמש כאמור לצורך מתן השירותים ו/או השימוש במערכת הניהול.

13. הגבלת אחריות

13.1. בית העסק ומי מטעמו ו/או המשתמש(ים) מתחייבים ומצהירים כי ידוע להם, והם מסכימים כי השימוש במערכת הניהול ובשירותים הינו על אחריותם בלבד. השימוש במערכת הניהול ובשירותים ניתן כמות שהוא (AS IS) ובכפוף לזמינותו (AS AVAILABLE) בהתאם להחלטת קיוז ובלי אחריות מכל סוג שהוא.

13.2. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קיוז ביחס לתנאי השימוש ו/או בגין מערכת הניהול או השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. כל הסתמכות על מערכת הניהול ו/או השירותים ו/או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של מערכת הניהול, התוכן ו/או השירותים וכל מידע הזמין באמצעותם; או שמערכת הניהול, התוכן ו/או השירותים יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה. קיוז אינה אחראית בגין שגיעות הנובעות מתוכן משתמש שגוי, משימוש בשירות ספק חיצוני ו/או מדיווח לא תקין לצד שלישי באמצעות מערכת הניהול.

13.3. קיוז מסירה באופן מפורש כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, ואינה מתחייבת שמערכת הניהול ו/או השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או מכשירי ו/או לתוכנות קיוז או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל קיוז או אצל מי מספקיה או אצל בית העסק או מי מטעמו ו/או למשתמש(ים), ולא תהיה לבית עסק או מי מטעמו ו/או למשתמש(ים) כל טענה כלפי קיוז בקשר לכך. בית העסק ומי מטעמו והמשתמש(ים) הינם מודעים לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

13.4. קיוז, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, ישיר, עונשי, או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות אספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות), הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש במערכת הניהול ו/או בשירותים ו/או בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, זאת גם אם קיוז קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. החבות הכוללת של קיוז במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש לא תעלה על הסכום ששולם לקיוז עבור השימוש במערכת הניהול והשירותים על ידי בית העסק בתקופה של שנים עשר (12) חודשים לפני התביעה הרלוונטית. אם לא שילמת לנו עבור השימוש במערכת הניהול ו/או השירותים, לא תהיה לנו כל חבות כלפיך.

14. שיפוי

בית העסק ומי מטעמו ו/או המשתמש(ים) מסכימים כי הינם אחראים לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש במערכת הניהול ובשירות בית העסק, ובית העסק ומי מטעמו ו/או המשתמש(ים) מתחייבים לשפות את קיוז, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה ולהגן עליהם, בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחה והוצאות משפט, הוצאות מימון, עמלות, אגרות וכו' (כולל של צד ג' כלשהו) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרת תנאי שימוש אלה על ידך או על ידי משתמש במחשב או במכשיר שלך או בחשבון שלך; (ב) מאופן השימוש או הניסיון להשתמש במערכת הניהול ו/או בשירותים; (ג) מהפרה של כל חוק או תקנה לרבות, אך מבלי להגביל, הפרה של כל חוקי הפרטיות ותקנות שאליהם הם כפופים; (ד) מהפרת זכות כלשהי של קיוז ו/או צד שלישי כלשהו; וכן (ה) כל עניין אחר שעליו הם אחראים על פי חוק או על פי דין.

15. פרסום

לקיוז תהא זכות לפרסם את היותו של בית העסק לקוח של קיוז לרבות שימוש בשמו של בית העסק ובסימני המסחר שלו באתר קיוז ובפרסומי קיוז.

16. שונות

על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש במערכת הניהול ו/או בשירותים הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בהסכם זה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין קיוז או מסמיך אותך לפעול מטעם קיוז. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש במערכת הניהול והיחסים בין הצדדים ותגבר על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. קיוז רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד - מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור איתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות הטלפון, ווטסאפ, דואר אלקטרוני או מערכת מסרים אחרים. פניות לשירות הלקוחות תתבצע באמצעות הווטסאפ או המייל. במידת הצורך ולפי שיקול הדעת של קיוז יתבצע שירות לקוחות טלפוני.

עדכון אחרון: דצמבר 2019